Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Πρόεδρος
Μαντζαβίνος Θέμης
Μέλη (αλφαβητικά)
Αθανασίου Βασίλειος
Κανακάς Νικόλαος
Μακράκης Ευάγγελος
Μαμάς Λεωνίδας
Σούσης Ιάκωβος
Τσάκος Ηλίας