Νόμοι

Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Τ.Κ. & Μ.Ι.Υ.Α

Αποφάσεις της Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΦΕΚ 5524 /Τεύχος Β /26.10.2022

Ρυθμίσεις της ΕΑΙΥΑ για την παρένθετη μητρότητα

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2008 απόφασης της ΕΑΙΥΑ “Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας”

Κατεβάστε το αρχείο...

ΦΕΚ 5310 /Τεύχος Β /14.10.2022

Καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλικού δότη/δότριας

Κατεβάστε το αρχείο...

ΦΕΚ 4802/Τεύχος Β/ 12.09.2022

Δημόσια Προβολή, Περιορισμοί, Απαγόρευση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή- Τροποποίηση του τίτλου και των παρ.2 και 4 του άρθρου 24 του Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Κατεβάστε το αρχείο...

ΦΕΚ 2908 / Τεύχος Β / 13.9.2016

Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ.

Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις ΜΙΥΑ υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.

Κατεβάστε το αρχείο...

Νομοθεσία Ε.Ε.

Πρ. Διάταγμα 129 | 12/2016

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγίας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 56 επ.), καθώς και τροποποίηση του Π.δ. 26/2008 (Α΄ 51).

Κατεβάστε το αρχείο...

Πρ. Διάταγμα 26 | 3/2008

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ και 2006/86/ΕΚ

Κατεβάστε το αρχείο...