Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», με ΑΦΜ 997875835 , Δ.Ο.Υ. Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου αρ. 23 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Εταιρεία») που δημιούργησε το www.eleiya.gr, (εφεξής η «ιστοσελίδα» ή το «website») προσφέρει υπηρεσίες – πληροφορίες  στους επισκέπτες της ιστοσελίδας (εφεξής «χρήστης» ή «χρήστες»), με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Βασικές αρχές

1.1. Η ιστοσελίδα www.eleiya.gr προσφέρει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών, σελίδων, επιλογών, πηγών, συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων εργαλείων αναζήτησης.

1.2. Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, σελίδες, επιλογές και πηγές προστεθούν στην ιστοσελίδα θα υπάγονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

1.3. Ο χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών που του παρέχονται «όπως είναι» και η ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με τη περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, και την κακή απόδοση.

1.4. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα η οποία ενδεχομένως να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους όπως, ενδεικτικώς αναφερομένων, καταβολή τελών σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες internet, καταβολή τελών για χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κλπ. Επίσης, ο χρήστης υπέχει αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

2. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

2.1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δηλαδή όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, και εν γένει κάθε περιεχόμενο που συλλέγεται από την Εταιρεία ή τους προστηθέντες ή τους συνεργάτες αυτής ή τα μέλη αυτής, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς επίσης και από τις διατάξεις  των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών.

2.2. Απαγορεύεται η εξαγωγή, ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου του website από τους χρήστες αυτού.

3. Μη παροχή εγγυήσεων - περιορισμός ευθύνης

3.1. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την εμπορευσιμότητα και τη καταλληλόλητα των πληροφοριών – υπηρεσιών  που παρέχει στους χρήστες και ως εκ τούτου δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από την χρησιμοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, οι ανωτέρω πληροφορίες – υπηρεσίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως συμβουλές  – παραινέσεις για συγκεκριμένη ενέργεια.

3.2. Οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα με αποκλειστική δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

3.3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και γενικά το περιεχόμενο του website θα παρέχονται στους χρήστες χωρίς διακοπή. Παρόλα αυτά στατιστικά διατηρεί διαθεσιμότητα κατά 95%.

3.4. Το περιεχόμενο του website ελέγχεται από την Εταιρεία πριν την καταχώρησή του και αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για την συνεχή ενημέρωση του website ή για τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που ενδεχομένως να περιέχει.

3.5. Η ιστοσελίδα δεν περιέχει επικίνδυνους ιούς. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ενδιάμεσοι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων διατίθενται στους χρήστες οι σχετικές υπηρεσίες και πληροφορίες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

3.6. Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websiteς στα οποία παραπέμπει το παρόν website, μέσω «δεσμών» (links) ή διαφημιστικών banners και ως εκ τούτου ο χρήστης, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, θα πρέπει να απευθύνεται στα αντίστοιχα – άλλα websites.

4. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο και επάγγελμα, όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων https://www.eleiya.gr/προσωπικα-δεδομενα

5. Λοιποί όροι

5.1. Όλοι οι ανωτέρω όροι καλύπτουν την συνολική συμφωνία μεταξύ των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα και της Εταιρείας που την δημιούργησε.

5.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους ανωτέρω όρους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση των χρηστών. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω όρων, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας με σχετική ανακοίνωση.

5.3. Όλοι οι ανωτέρω όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς κριθεί άκυρος για κάθε λόγο με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι θα  θεωρούνται ισχυροί και θα συνεχίζουν να ισχύουν.

5.4. Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του website συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

5.5. Οι χρήστες, για οποιαδήποτε απορία τους, μπορούν να απευθύνονται στη σελίδα «Επικοινωνία».

5.6. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ χρήστη και Εταιρείας αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.