Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΙΥΑ

1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων   (εφ’ εξής η «Πολιτική») αφορά σε όλα τα μέρη ( μέλη, εργαζόμενους, υποψήφιους εργαζόμενους, προμηθευτές, κ.ο.κ), που παρέχουν στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», με ΑΦΜ 997875835 , Δ.Ο.Υ. Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου αρ. 23 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «ΕΛΕΙΥΑ»), κάθε μορφής προσωπικά δεδομένα. Οι εργαζόμενοι της ΕΛΕΙΥΑ οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με την Πολιτική. Περαιτέρω, η Πολιτική χρήζει εφαρμογής σε προμηθευτές,  συνεργάτες πάσης φύσεως (συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών κ.λ.π), καθώς και σε οποιονδήποτε ενεργεί και επεξεργάζεται εν γένει για λογαριασμό της ΕΛΕΙΥΑ προσωπικά δεδομένα.

Η ΕΛΕΙΥΑ σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Ως μέλος της ΕΛΕΙΥΑ , επισκέπτης της ιστοσελίδας www.eleiya.gr, εργαζόμενος ή υποψήφιος εργαζόμενος ή εάν συναλλάσσεσθε με αυτήν ως  προμηθευτής πάσης φύσεως, ή συνεργάζεσθε με αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά εξωτερικός συνεργάτης, σύμβουλος κ.λ.π), έχετε δικαίωμα στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Η ΕΛΕΙΥΑ ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργαστεί περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Τέτοιοι σκοποί μπορεί να είναι  η εγγραφή σας ως μέλος , η κατάρτιση σύμβασης, η επιλογή και πρόσληψη προσωπικού και η επίτευξη των σκοπών του Καταστατικού της ΕΛΕΙΥΑ.

Ειδικότερα, η ως άνω επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον  νομοθετικό  και κανονιστικό  πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.  Σε κάθε περίπτωση η ΕΛΕΙΥΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό  πλαίσιο.

Για την ΕΛΕΙΥΑ  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό η ΕΛΕΙΥΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι υπό τον έλεγχό της.

2. Πως η ΕΛΕΙΥΑ λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΕΛΕΙΥΑ συλλέγει τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα  απευθείας από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων , ήτοι τα μέλη της , τους επισκέπτες  του ιστοτόπου της, τους εργαζόμενους , συμπεριλαμβανομένων  και των υποψηφίων εργαζομένων  και τους προμηθευτές / συνεργάτες της.

3. Βασικές αρχές

Η ΕΛΕΙΥΑ εκτιμά τα Προσωπικά Δεδομένα που  της έχετε εμπιστευτεί και δεσμεύεται να τα επεξεργαστεί με δίκαιο, διαφανή, και ασφαλή τρόπο. Οι βασικές αρχές της ΕΛΕΙΥΑ είναι οι εξής:

 • Νομιμότητα: θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκλειστικά με δίκαιο, νόμιμο, και διαφανή τρόπο.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: θα περιορίσουμε τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας μόνο σε αυτά που σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Περιορισμός σκοπού: θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Ακρίβεια: θα μεριμνήσουμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα.
 • Ασφάλεια και προστασία δεδομένων: θα εφαρμόσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τυγχάνουν προστασίας. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την πρόληψη οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, ή τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης, και οποιασδήποτε άλλης παράνομης μορφής Επεξεργασίας.
 • Πρόσβαση και διόρθωση: θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 • Περιορισμός χρόνου διατήρησης: θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τρόπο συνεπή με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
 • Δικλείδες ασφαλείας έναντι τρίτων: θα διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας από (και οι μεταβιβάσεις αυτών προς) τρίτους θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις κατάλληλες συμβατικές δικλείδες ασφαλείας.

4. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση και εν γένει επεξεργασία από το την ΕΛΕΙΥΑ  των Προσωπικών σας Δεδομένων, την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, η για την παρούσα πολιτική μπορείτε να  επικοινωνήσετε με την ΕΛΕΙΥΑ στο τηλέφωνο 6976761401 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

5. Aκρίβεια και επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Η ΕΛΕΙΥΑ δεσμεύεται να διατηρήσει με ακρίβεια τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αν και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα ακριβείς, εν τούτοις θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επικαιροποιήσει τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Εάν πρέπει να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ΕΛΕΙΥΑ.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τρόπο συνεπή με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων. Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας  κατ’ ελάχιστον δύο (2)  έτη ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε ή για να συμμορφωθούμε με το νόμο. Για πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα που είναι πιθανό να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα προτού αφαιρεθούν από τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων μας και για τυχόν εξαιρέσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΛΕΙΥΑ.

7. Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Η ΕΛΕΙΥΑ εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για να μειώσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως επίσης και της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας ή αλλοίωσης τους. Ειδικότερα, η ΕΛΕΙΥΑ εφαρμόζει πολιτική ασφάλειας στα συστήματά της για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εκπαιδεύει τους εργαζομένους της  και τους συνεργάτες της αναφορικά με θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο Εκτελούντα  την Επεξεργασία  μόνον εάν  αυτός δέχεται να συμμορφωθεί με τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σημαίνει προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας:

(1)   Εμπιστευτικότητα: θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την ανεπιθύμητη γνωστοποίησή τους σε τρίτους.

(2)   Ακεραιότητα: θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την τροποποίησή τους από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

(3)   Διαθεσιμότητα: θα διασφαλίσουμε ότι τα εξουσιοδοτημένα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν αυτό είναι αναγκαίο.

8. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας  είναι οι εξής:

α) Εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού μας

β) Τρίτοι επιχειρηματικοί εταίροι/ πάροχοι υπηρεσιών στην ΕΛΕΙΥΑ όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΛΕΙΥΑ  και οι οποίες για τους σκοπούς της παροχής αυτών των υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

γ) Σε λοιπούς τρίτους και δη δημόσιες αρχές όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν είναι αναγκαίο βάσει νόμου για την προστασία της ΕΛΕΙΥΑ προς συμμόρφωση της με το νόμο, με αιτήματα των αρχών, με δικαστικές εντολές, με νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την αναφορά και υποβολή  πληροφοριών στις αρχές, κ.λ.π.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να λάβετε μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
 3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.
 6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Μπορείτε δε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η ΕΛΕΙΥΑ  διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και ενημερώνει μονομερώς την παρούσα πολιτική οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.  Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε   ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εν λόγω πολιτική για τυχόν αλλαγές καθώς η συνεχής χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής.

11.  Νομικές πληροφορίες

Οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες υπάρχουσες προϋποθέσεις βάσει του ισχύοντος  νομικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και των προϋποθέσεων που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, θα υπερισχύει το τελευταίο.

12. Ορισμοί

Στην παρούσα Πολιτική, οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως εξής:

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι αυτός που καθορίζει για ποιους σκοπούς και με ποιο τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα σας.
 2. Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων είναι αυτός που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
 3. Προσωπικά Δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται άμεσα με εσάς ή επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, ο τηλεφωνικός αριθμός σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,  κ.λ.π.
 4. Επεξεργασία είναι η συλλογή, πρόσβαση, και η κάθε μορφής χρήση των Προσωπικών  Δεδομένων σας.